Walstead’s ISM design department.

What does the In-Store Marketing (ISM) design department do?

We have professional design studios in Krakow and Warsaw and, thanks to the experience of our qualified designers and constructors, we can provide customers with the highest quality of services. These include complete packaging solutions and POS materials – from sketches and 3D visualizations through to ready-made constructions and digital printing. We make sure that each project we carry out is tailored to individual customer requirements – from the product development process, through to production optimization, confection and packaging. 

What are the benefits of having an ISM design department?

Our clients are guaranteed close contact with our technical advisers and designers. Additionally, thanks to the constructor’s supervision, we can achieve high flexibility and quick execution for the entire production process. Concepts and creative ideas are developed in close cooperation with the department, which not only allows for the creation of projects with exceptional aesthetic values, but also for quick implementation. By limiting the materials we use, we can execute individual orders in an environmentally responsible manner. Our team of salesmen, technical advisors, designers and constructors cooperates at every stage and is committed to finding solutions that are best suited to the client’s needs.

What makes our ISM design department special?

The design department is a very important part of our company. It is here that concepts and ideas come to life, designs (including 3D), structures and mock-ups are created, and then implemented for production. The whole process starts here, which allows us to react quickly and make timely improvements. Our designers not only work behind their desks, but also actively engage with current and future works on a daily basis. They view their completed projects on the spot in stores and also look for inspiration by participating in industry events and visiting design fairs. Thanks to regular brainstorming, the exchange of experiences and the support of other members from the ISM team, they are able to find the best solutions for you.

Contact us for an offer tailored to your needs. 

 

Dział projektowy ISM Walstead Central Europe. 

Czym zajmuje się dział projektowy In-Store Marketing (ISM)? 

Posiadamy profesjonalne studia projektowe w Krakowie oraz Warszawie i dzięki doświadczeniu naszych wykwalifikowanych projektantów oraz konstruktorów, możemy zapewnić klientom najwyższą jakość oferowanych usług. Obejmują one kompletne rozwiązania opakowaniowe i materiały POS – od szkiców i wizualizacji 3D po gotowe konstrukcje i druk cyfrowy. Dbamy, aby każdy realizowany przez nas projekt był dostosowany do indywidualnych wymagań klienta – od procesu rozwoju produktu, przez optymalizację produkcji, aż po konfekcję i pakowanie. 

 Jakie są korzyści z posiadania działu projektowego ISM?  

Nasi klienci mają gwarancję bliskiego kontaktu z doradcami technicznymi i projektantami. Dodatkowo, dzięki nadzorowi konstruktora, możliwa jest duża elastyczność i szybkie wykonanie całej produkcji. Koncepcje i pomysły kreatywne powstają w ścisłej współpracy z działem, co pozwala na tworzenie projektów o wyjątkowych walorach estetycznych, jednocześnie możliwych do szybkiej realizacji. Ograniczając materiały, z których korzystamy, możemy wykonać zamówienie w odpowiedzialny ekologicznie sposób. Nasz zespół handlowców, doradców technicznych, projektantów i konstruktorów współdziała na każdym etapie i jest zaangażowany w poszukiwanie rozwiązań najlepiej dopasowanych do potrzeb klienta. 

Co wyróżnia nasz dział projektowy ISM? 

Dział projektowy to bardzo ważna część naszej firmy. To tu ożywają koncepcje i pomysły, powstają projekty (w tym 3D), konstrukcje i makiety, następnie wdrażane do produkcji. Tutaj rozpoczyna się cały proces, co pozwala nam na szybkie reagowanie i wprowadzanie na czas ulepszeń. Nasi projektanci nie tylko pracują za biurkiem, lecz również na co dzień żyją tematem obecnych i przyszłych prac. Swoje zrealizowane projekty oglądają w realnym otoczeniu, a także szukają inspiracji uczestnicząc w wydarzeniach branżowych i odwiedzając targi designu. Dzięki regularnym burzom mózgów i wymianie doświadczeń oraz wsparciu pozostałych członków zespołu ISM, są w stanie znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązania.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. 

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest