The language of scent

We could probably start by referring to the results of scientists’ research, but do we need to convince anyone that fragrance is extremely important in our lives? Is it necessary to prove the meaning of the smells of jogging along a forest path on a cold morning, of Christmas in our family home or the aroma of the approach of spring? And so, what if instead we asked readers of the glossy magazines to simply

sense the message in the scent?! 

Which scents does one associate with the product? Or what product might be promoted with new and fascinating aromas? Imagination is actually the only limitation here. 

The aroma of freshly brewed coffee in the morning, or maybe the scent of the forest – don’t they seem a little.

We can transfer virtually any scent onto the pages of a magazine: intense or barely detectable smells, intriguing or entirely banal, silent but convincing – a smell that enhances your product perfectly. If it were a perfume with a subtle scent, that scent might be named “Delicate Jasmine”. Jasmine because of its perfect scent – the ideal aroma is unmistakably feminine! But if you want to sense the true fragrance of victory, you need to reach deeper into your imagination. 

Demonstrating how evocatively scented your product has never been so simple. It is sufficient to place your chosen scent on pages of a magazine.

And do you sense the message in the scent now?

As the old saying goes, a picture is worth a thousand words. A new one might be: one scent is worth a thousand images.

  • It is said that customers judge the book by its cover but it is actually the scent that has an enormous influence on purchasing decisions
  • Scents captivate and hold the attention longer
  • With aromas, the sales process is both more pleasant and more effective
  • The scent of the advertisement and the scent of the product leave equally significant and lasting traces in the customer’s memory.

How does it work?

The fragrance essence is enclosed in microscopic capsules. Next, the capsules are mixed with a colourless printing varnish so that you can transfer a fragrance onto any page or advertisement during printing.

The reader is opening capsules by rubbing the varnished area of the page. 

The scent is possibly the very essence of the product itself. After all, we do not wish to seek a new scent for delicious chocolate or superb coffee. 

But what is the scent of a website selling wooden houses? Or that of an exceptional language school? Pleasant! 

If we know how to make the Customer’s dreams come true and to ensure their full satisfaction, it is indeed THE scent they will always associate with our offer.

You have a choice!

As well as specifying your own aroma, you can choose from the collection of some of the most popular scents:

Contact us in order to get a full list of available scents. 

 

Język zapachów

Moglibyśmy pewnie w tym miejscu rozpocząć, powołując się na wyniki badań naukowców, tylko czy kogoś trzeba przekonywać, że zapachy są w naszym życiu niezwykle ważne? Czy w istocie trzeba dowodzić, czym może być dla nas zapach joggingu leśną ścieżką w chłodny poranek, zapach świąt w domu rodzinnym, czy też woń zbliżającej się wiosny? A gdyby tak, zupełnie dosłownie, pozwolić czytelnikom kolorowych czasopism

 – poczuć pismo nosem!?

Jaki zapach skojarzyć z produktem?, a może jaki produkt wypromować dzięki nowym fascynującym zapachom? – ograniczeniem jest niemal wyłącznie wyobraźnia.

Zapach aromatycznej kawy o poranku, a może zapach lasu – zbyt oczywiste?

Możemy przenieść na strony czasopisma prawie każdy zapach – intensywny, lub ledwie wyczuwalny, intrygujący, albo zupełnie naiwny, cichy, lecz przekonujący – dopełniający doskonale Twój produkt. Gdyby to były subtelne perfumy – zapach mógłby nazywać się… „Delikatna Kwiatka”, kwiatka bo przecież zapach doskonały – pachnidło absolutne jest niewątpliwie kobietą! Jednak by poczuć prawdziwą woń zwycięstwa – warto sięgnąć do głębszych pokładów wyobraźni.  

Pokazanie jak atrakcyjnie pachnie Twój produkt jeszcze nigdy nie było tak proste, wystarczy wybrany zapach umieścić na stronach czasopisma,  

– teraz już czujesz pismo nosem?

Stare powiedzenie mówi, że jeden obraz zdziała więcej, niż tysiąc słów. Nowe, że jeden zapach – więcej, niż tysiąc obrazów:

  • Mówi się, że klient kupuje oczyma, ale to właśnie zapach wywiera ogromny wpływ na zakupowe decyzje
  • Zapach intryguje i pozwala skupić uwagę na dłużej
  • Dzięki zapachom można sprzedawać nie tylko przyjemniej, ale przede wszystkim skuteczniej
  • Zarówno zapach reklamy jak i zapach produktu zostawiają istotny, trwały ślad w pamięci klienta.

Jak to działa? 

Esencja zapachowa jest zamykana w mikroskopijnych kapsułkach. Następnie kapsułki zostają zmieszane z bezbarwnym lakierem drukarskim, dzięki czemu podczas druku można dodać zapach do dowolnej strony lub reklamy.

Czytelnik uwalnia kapsułki poprzez delikatne potarcie odpowiedniego fragmentu strony. Pod wpływem nacisku palca kapsułki pękają i uwalnia się zamknięty w nich zapach.

Zapach może być istotą samego produktu – nie chcemy przecież szukać nowego zapachu dla pysznej czekolady czy znakomitej kawy.

Ale jaki zapach ma serwis internetowy sprzedający domy z drewna, albo zupełnie wyjątkowa szkoła językowa? Przyjemny!

Jeśli potrafimy spełnić marzenia Klienta i zapewnić mu pełną satysfakcję, to właśnie TEN zapach, będzie kojarzył już zawsze z naszą ofertą.

Masz wybór

Jeśli nie posiadasz własnej esencji zapachowej – nic straconego! Możesz wybrać jeden z wielu dostępnych standardowych zapachów: 

….aby poznać pełną gamę zapachów, skontaktuj się z nami! 

Tags:

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest