Walstead Central Europe celebrates FSC® Friday. 

As a sustainable company certified to the FSC® standard since 2008, we are celebrating FSC® Friday to support responsible forest management. 🌳🌱🌿🍃🌍

How do we celebrate? ️🎉

🌳 For this occasion, a one-of-a-kind tree has sprouted 😉 at our Krakow plant; it was created by designers from the POS Walstead CE department. This unique tree was designed especially for today’s celebration and made on FSC® certified cardboard. 

🌱 Employees are encouraged to focus their attention on the final products leaving our production lines, marked with a specific tree bearing the FSC® logo. Such products must be printed on certified paper, and their entire route through the production lines is accompanied by a special marking on pallet labels, and after leaving the printing house – also on delivery documents.

🌱 Commemorative posters and leaflets have appeared in our printing houses in Krakow and Starachowice, and FSC® information materials are displayed on screens in the production areas. A meeting was organised, during which the participants learned about responsible forest management.

🌱 The next edition of the training course “Product Certification” is being launched for our employees. 

Everyone is encouraged to use products with the FSC® logo on a daily basis. Remember: By taking care of forests, we take care of the climate!

A brief history of FSC®

1990 – The timber industry representatives, as well as environmental and human rights organisations, recognised the need for a reliable system to identify well managed forests. This is how the idea of FSC® was born.

1994 – The FSC® Secretariat was opened in Oaxaca, Mexico.

1996 – The first product with the FSC® logo in the world (a wooden spatula) was launched.

Currently FSC® is a registered company in about 80 countries around the world, including Poland, where more than 2,000 companies have already decided to become certified. Polish forests which cover almost one third of the country’s area are also subject to certification. Currently almost 7 out of  9.2 million ha are certified under the FSC® system (about 72% of the total forest area in Poland). 

The history of FSC® at Walstead’s Polish sites

2008 – our production facilities were included in the forest products supply chain certification.

January 2019 – following ownership changes, we are certified under the name Walstead Krakow, as part of a multi-plant certification basis also covering the company in Starachowice.

What is the value of the FSC® standard?

The Forest Stewardship Council® (FSC®) promotes environmentally sound, socially beneficial and economically viable management of the world’s forests. 

In practice, this involves the responsible management of forests, i.e. forests that are not being cut down (reforestation), where biodiversity is preserved and areas of high conservation value are protected, and where the rights of native people and local communities are respected.

Protecting forests is of great importance to all of us. Forests generate oxygen, hold water and reduce the risk of flooding, and help equalize air pressure. All of this affects the safety and living conditions of our planet. By joining the FSC® certified supply chain we support responsible forest management and care for the climate.

 

Walstead Central Europe świętuje Piątek FSC®. 

Jako Firma działająca zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i od 2008 roku certyfikowana na zgodność ze standardem FSC®, włączamy się w obchody Piątku FSC®, aby wspierać odpowiedzialną gospodarkę leśną. 🌳🌱🌿🍃🌍

W jaki sposób świętujemy? ️🎉

🌳 W naszym krakowskim zakładzie wyrosło 😉 jedyne w swoim rodzaju drzewo – stworzyli je konstruktorzy z działu POS Walstead CE. Ten wyjątkowy okaz został zaprojektowany specjalnie na obchody dzisiejszego święta i wyprodukowany na tekturze certyfikowanej FSC®.  

🌱 Zachęcamy pracowników do zwrócenia uwagi na schodzące z naszych linii produkty oznaczone charakterystycznym drzewkiem z logo FSC®. Produkt taki musi być wydrukowany na certyfikowanym papierze, całej zaś jego podróży przez etapy produkcji towarzyszy specjalne oznaczenie na etykietach paletowych, a po opuszczeniu drukarni – również na dokumentach dostawy.

🌱 W drukarniach w Krakowie i Starachowicach pojawiły się okolicznościowe plakaty i ulotki, a na ekranach w obszarach produkcji wyświetlane są materiały informacyjne FSC®. Zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego przybliżyliśmy uczestnikom tematykę związaną z odpowiedzialną gospodarką leśną.

🌱 Uruchamiamy dla naszych pracowników kolejną edycję szkolenia “Certyfikacja produktów”. 

Serdecznie zachęcamy wszystkich do sięgania na co dzień po produkty oznaczone logo FSC®. Pamiętajmy: Dbając o lasy, dbamy o klimat! 🌳🌱🌿🍃🌍

Krótka historia FSC®

1990 –  przedstawiciele przemysłu drzewnego, organizacji zajmujących się ochroną środowiska i praw człowieka, zauważyli potrzebę stworzenia wiarygodnego systemu identyfikacji dobrze zarządzanych lasów. Tak powstała idea powołania FSC®.

1994 – otwarcie sekretariatu FSC® w Oaxaca – Meksyk.

1996 – pierwszy produkt z logo FSC® na świecie (drewniana szpatułka).

Obecnie FSC® działa w ok. 80 krajach na całym świecie, w tym w Polsce, gdzie już ponad 2 000 firm zdecydowało się na certyfikację. Również polskie lasy, które obejmują niemal 1/3 powierzchni kraju, poddawane są certyfikacji. Obecnie prawie 7 z 9,2 mln hektarów lasów jest certyfikowane w systemie FSC® (ok. 72% całkowitej powierzchni lasów w Polsce).

Historia FSC® w polskich zakładach Walstead

2008 – nasze zakłady produkcyjne zostały objęte certyfikacją łańcucha dostaw produktów pochodzenia leśnego.

Styczeń 2019 – po zmianach właścicielskich uzyskujemy certyfikat pod nazwą Walstead Kraków, na zasadzie certyfikacji wielozakładowej obejmujący również spółkę w Starachowicach.

Na czym polega wartość standardu FSC®?

Forest Stewardship Council® (FSC®) promuje poprawne przyrodniczo, korzystne społecznie oraz opłacalne ekonomicznie gospodarowanie zasobami leśnymi świata. 

W praktyce oznacza to prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej, czyli takiej, gdzie mimo wycinek, lasów nie ubywa (zalesianie), zachowana jest różnorodność biologiczna oraz chronione są obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, a także przestrzegane są prawa ludności rdzennej i społeczności lokalnych.

Ochrona lasów ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich. Lasy produkują tlen, zatrzymują wodę i redukują ryzyko powodzi, pomagają wyrównać ciśnienie powietrza. Wszystko to wpływa na bezpieczeństwo i warunki życia na naszej planecie. Włączając się w łańcuch dostaw certyfikowany FSC® wspieramy odpowiedzialną gospodarkę leśną i dbamy o klimat.


Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest