In order to emphasise the importance of diversity and inclusion at Walstead Central Europe, in 2022 we have endorsed the Diversity Charter launched under the auspices of the Council of Europe Commissioner for Human Rights and coordinated by Responsible Business Forum / Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Diversity, inclusion and respect play a pivotal role in our organisational culture.

The tenets of our Code of Ethics, Integrated Management System Policy, as well as our Diversity, Equality and Inclusion Policy are represented in all recruitment and talent development processes.

💡 Our Employees have the opportunity to meet the CEO and HR Director and ask them any questions thanks to a series of Roundtable Meetings.

💡 We have also implemented a communication channel to enable monthly meeting of the Board and the leaders.

💡 Walstead Central Europe also has a special “Speak Up!” e-mail address for anonymous reports and complaints concerning violations of employee rights, our Code of Ethics and other forms of misconduct.

We are proud that our company joined this initiative, advancing diversity and actively challenging discrimination.


W celu podkreślenia roli różnorodności i społecznej inkluzji w Walstead Central Europe podpisaliśmy w 2022 roku Kartę Różnorodności ogłoszoną pod auspicjami Komisarza Praw Człowieka Rady Europy i koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu / Responsible Business Forum.

Różnorodność, włączanie społeczne i poszanowanie odgrywają decydującą rolę w naszej kulturze organizacyjnej.

Zapisy naszego Kodeksu Etyki, Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Polityki różnorodności, równości i inkluzji mają odzwierciedlenie we wszystkich procesach związanych z rekrutacją i rozwojem pracowników.

💡 W ramach cyklu spotkań „Okrągłego Stołu” pracownicy mogą spotkać się z prezesem i dyrektorką ds. personalnych i zadać dowolne pytania.

💡 Wdrożono kanał komunikacji, w ramach którego odbywają się comiesięczne spotkania zarządu z liderami.

💡 W Walstead Central Europe działa skrzynka e-mailowa „Powiedz” służąca do anonimowych zgłoszeń naruszeń prawa pracowników, kodeksu etyki i innych etycznych uchybień.

Jesteśmy dumni, że nasza firma stała się częścią tej inicjatywy, rozwijając różnorodność i aktywnie przeciwdziałając dyskryminacji.

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest