What does the EU Ecolabel certification mean?

Reduced negative impact of products on the environment. And now we can safely say that it is SIGNIFICANTLY reduced!

Walstead Kraków Sp. z o.o. – as one of the first printing houses in Europe, has successfully passed in May this year the certification process for the new, more restrictive EU Ecolabel criteria for printed paper products and retained the right to use this label with the new EU Ecolabel approval number PL/053/002.

The Polish Centre for Testing and Certification has maintained for Walstead Kraków Sp. z o.o. the right to use the EU Ecolabel (PL/053/002) on printed paper products printed by: Kraków Nowa Huta, Kraków Podgórze and Starachowice, in web heatset and sheetfed offset technology with optional cover post processing according to the new criteria. All processes related to printing or converting printed paper were assessed. Since 2014, Walstead Kraków Sp. z o.o. has been continuously granted the right to use the EU Ecolabel. It was one of the first to maintain this right this year, showing increasing sensitivity to environmental problems. 

Four of five European consumers would like to buy more products with recognised environmental approvals, provided that independent bodies have correctly verified these products. The European Ecolabel is such a confirmation. The possibility of using the EU Ecolabel on certified products is a guarantee of the quality of the products supplied, but also an easy way to identify green products that have a lower negative impact on the environment during their life cycle and that have particular improvements because they are:

  • manufactured more sustainably and exclusively from paper-based substrates that also carry the EU Ecolabel,
  • manufactured using energy-efficient production processes,
  • produced with significantly reduced VOC emissions that contribute to photochemical oxidation, human toxicity, abiotic resource depletion, eutrophication, acidification and climate change,
  • designed to be easily recyclable and reduce paper waste during production, facilitating the transition to a closed-loop economy.

Be eco-friendly – print with us!

EU Ecolabel Certificate for Krakow, EU Ecolabel Certificate for Starachowice

Co oznacza certyfikacja EU Ecolabel?

Mniejszy negatywny wpływ produktów na środowisko naturalne. A teraz śmiało możemy powiedzieć, że ZNACZNIE mniejszy! 

Walstead Kraków Sp. z o.o. – jako jedna z pierwszych drukarni w Europie – przeszła pomyślnie w maju bieżącego roku proces certyfikacji na nowe, bardziej restrykcyjne kryteria EU Ecolabel dla produktów z papieru zadrukowanego i utrzymała prawo używania tego znaku o nowym numerze zezwolenia EU Ecolabel: PL/053/002.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. utrzymało dla Walstead Kraków Sp. z o.o. prawo używania oznakowania EU Ecolabel (PL/053/002) na produktach z papieru zadrukowanego, drukowanych przez zakłady: Kraków Nowa Huta, Kraków Podgórze i Starachowice, w technologii płaskiego druku offsetowego na maszynach rolowych heatsetowych i arkuszowych z opcjonalnie uszlachetnioną okładką według nowych kryteriówOcenie poddano wszystkie procesy związane z drukowaniem lub przetwarzaniem papieru zadrukowanego. Drukarnia Walstead Kraków Sp. z o.o., począwszy od 2014 roku, posiada nieprzerwanie prawo używania oznakowania EU Ecolabel, a w tym roku – jako jedna z pierwszych – utrzymała to prawo wykazując przy tym coraz większą wrażliwość na problemy środowiska.

Czterech z pięciu europejskich konsumentów chciałoby kupować więcej produktów z uznanymi aprobatami ekologicznymi, pod warunkiem że produkty te zostały poddane weryfikacji przez niezależne jednostki właściwe. Takim potwierdzeniem jest uzyskanie europejskiego oznakowania ekologicznego EU Ecolabel. Możliwość stosowania oznakowania EU Ecolabel na certyfikowanych wyrobach,  to gwarancja jakości dostarczanych wyrobów, ale także łatwość identyfikacji produktów ekologicznych, które mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko w ciągu swojego cyklu życia i które posiadają szczególne ulepszenia, ponieważ są:

  • wytwarzane w bardziej zrównoważony sposób i wyłącznie z podłoży papierowych, które również posiadają oznakowanie EU Ecolabel,
  • wytwarzane w efektywnych energetycznie procesach produkcyjnych,
  • wytwarzane przy znacznym ograniczeniu emisji LZO, które przyczyniają się do utleniania fotochemicznego, działania toksycznego dla ludzi, ubożenia zasobów abiotycznych, eutrofizacji, zakwaszania oraz zmiany klimatu,
  • zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiały łatwy recykling i ograniczały powstawanie odpadów papierowych podczas produkcji, co ułatwia przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Bądź eko – drukuj z nami!

EU Ecolabel Kraków, EU Ecolabel Starachowice

 

Professional solutions for stories worth telling

Send an enquiry
Facebook Instagram LinkedIn Vimeo YouTube behance medium slideshare snapchat yelp vine search close twitter github google plus dropbox skype pinterest